Kezdőlap

Szakszolgálatok

Email Nyomtat PDF


"ARANYKAPU" Kistérségi Humán Szolgáltató Központ - SZAKSZOLGÁLATOK

Cím: Pétervására, Szent Márton út 14.

Intézményvezető: Lajtosné Lécz Erzsébet

Intézményvezető-helyettes: Gál Anita

Intézményi menedzser: Tóth Zsolt


Családsegítő szolgálat


A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A Családsegítő szolgálat munkatársai

 • ·megoldást keresnek a családi problémákra,
 • ·segítenek a hivatalos ügyek intézésében (pl. nyugdíj-jogosultság megállapításához kapcsolódó ügyintézés, segélyek, hitelek, tartozások kezelése, idősotthoni elhelyezés, speciális intézeti elhelyezés),
 • ·megfelelő szakemberekhez irányítják az ügyfeleket,
 • ·életvezetési tanácsokkal látják el őket.

A családsegítő szolgáltatás egyik fő feladata a rendszeres szociális segélyben részesülők kapcsolattartása, segítése is, az eladósodás, elszegényedés mélyülésének megakadályozása. Egyre több adományt kap az intézmény a Vöröskereszttől, SZETÁ-tól, a lakosságtól, vállalkozóktól, amiket a rászoruló családoknak ad tovább.


Az alábbi településekről érkezőknek nyújt segítséget a szolgálat: Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Pétervására, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Munkatársaink:

Bátka Sándorné szociális segítő, tanácsadó

Joó Róbert szociális segítő, tanácsadó

Pál Beatrix családgondozó

telefon: 36/568-082 (15 mellék)

mobil: 30/389-5584Gyermekjóléti szolgálat


A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, többek között

 • ·együttműködik a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, szolgálatokkal,
 • ·figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • ·meghallgatja a gyermek panaszát,
 • ·a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatellátását segíti,
 • ·felkérésre környezettanulmányt készít,
 • ·feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

Az alábbi településeken élő gyermekek védelmében jár el a szolgálat: Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Pétervására, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Ügyfélfogadás a településeken (óra):


hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Bükkszék


11-12
Bükkszenterzsébet9-15Fedémes8-12Istenmezeje
9-12


Mátraballa

13-16

Mátraderecske

8-12

Szajla


10-11
Szentdomonkos

8-13.30

Tarnalelesz

12-16

Terpes


9-10
Pétervására, Erdőkövesd,

Ivád, Kisfüzes, Váraszó

Pétervásárán, az „Aranykapu” KHSZK-ban

8-16

8-13


Munkatársaink:

Gál Anita családgondozó, szakmai vezető

Ipacsné Lendvai Zsanett családgondozó

Nagy Anita családgondozó

Szilágyi Sarolta családgondozó, helyettes szülői tanácsadó

telefon: 36/568-082 (14 mellék)

mobil: 30/719-2282, 30/389-5594Gyermekek átmeneti gondozása


A gyermekek átmeneti gondozása keretében a helyettes szülő a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról gondoskodik.

A gondozást a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével szükséges biztosítani, abban az esetben, ha a szülő egészségi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gondozás ideiglenes jellegű, a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkét hónapig tart. Amennyiben a gyermek a gondozás időtartama után sem térhet vissza családi környezetébe, az elhelyezés hat hónappal, szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható.

A gyermek(ek) átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető. A 14. életévét be nem töltött gyermeket szüleitől elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet. A szülő gyermeke ellátásában a munkarendjéhez igazoldóan vesz részt.

Kérelem benyújtása: A kérelmet az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez kell címezni: Lajtosné Lécz Erzsébet (3250 Pétervására, Szent Márton út 14.)

Egyidejűleg legfeljebb három gyermek helyezhető el a helyettes szülőnél.


Helyettes szülő: Németh Katalin (3250 Pétervására, Papláza u.)


Az alábbi településekről helyezhető el gyermek: Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó


Az átmeneti gondozás térítésköteles. A fizetendő személyi térítési díj: 653 Ft/nap/fő (19.590 Ft/hó/fő).

A szolgáltatással kapcsolatos információ:

Lajtosné Lécz Erzsébet intézményvezető (36/568-082 13 mellék)

Szilágyi Sarolta helyettes szülői tanácsadó (36/568-082 14 mellék)Házi segítségnyújtás


Gondozóink

 • ·ellátják a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy alapvető gondozási, ápolási feladatait,
 • ·segítenek az önálló életvitel fenntartásában (bevásárlás, gyógyszer felíratása, kiváltása, orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, hivatalos ügyek intézése, külső kapcsolattartás segítése stb.),
 • ·közreműködnek az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában,
 • ·segítséget nyújtanak a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában.


Az alábbi településeken gondoz a szolgálat: Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Parádsasvár, Pétervására, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó


A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.


Kérelem benyújtása: A kérelmet az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez kell címezni: Lajtosné Lécz Erzsébet (3250 Pétervására, Szent Márton út 14.)


A gondozás lakáson belül végzett tevékenysége térítési díj köteles, mely 2011. évben az alábbiak szerint alakul:0-42750 Ft

42751-57000 Ft

57001-85500 Ft

85501 Ft-

A személyi térítési díj összege

75 Ft

290 Ft

400 Ft

500 Ft


Eseti térítési díjak:

Lakáson kívül történő mosás:   400 Ft/adag

Lakáson kívül történő vasalás:              400 Ft/adag

Apróbb házkörüli javítások:                     1200 Ft/óra


Vezető gondozó: Bíróné Pál Anita, Molnár Csilla

Intézményi menedzser: Tóth Zsolt

telefon: 36/568-082 (11 mellék)Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás.


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.


Az alábbi településeken vehető igénybe a szolgáltatás: Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának összege: 60 Ft/nap, de a szociális törvény alapján nem haladhatja meg az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 2%-át (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 116. § (3) bekezdés e) pontja)Támogató szolgálat


Feladata:

 • ·a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása (gondozás, ápolás, bevásárlás, gyógyszer felíratása, kiváltása stb.),
 • ·elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése (pl. egészségügyi intézményekbe, ügyvédhez való eljutás, stb.), önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, a kulturális, szabadidős tevékenységekhez való hozzásegítés, a családi-, baráti, közösségi kapcsolattartás segítése, valamint
 • ·életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása,
 • ·információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.


A szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy kérelmére indul, melyet bejelenthet az igénylő, családtag, ismerős, házi orvos, önkormányzati és nem állami szervezet képviselője. A kérelmet az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez (Lajtosné Lécz Erzsébet) vagy a Támogató Szolgálat vezetőjéhez (Gál Anita) kell címezni: (3250 Pétervására, Szent Márton út 14.).


Az alábbi településeken vehető igénybe a szolgáltatás: Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó

A személyi segítés térítési díjak összege a jövedelemhatárok alapján:


0-42750 Ft

42751-57000 Ft

57001-85500 Ft

85501 Ft-

A személyi térítési díj összege

75 Ft

290 Ft

400 Ft

500 Ft

Szállítási szolgáltatás térítési díja:

1.186.360 Ft / 28.837 km = 41,14 Ft/km ? 40 Ft/km

A szociálisan nem rászoruló vagy egyéb személy szállítása esetén a szállítási díj 120/Ft/km.
Pedagógiai szakszolgálatok

Cím: Pétervására, Kossuth L. út 1.


Nevelési tanácsadás


Feladata: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi.

Munkatársaink:

Forgó Anita

Vezér Tamás

Telefon: 36/568-052/22 mellékLogopédiai szolgáltatás


Feladata: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.

Munkatársaink:

Balákné Kovács Klára

Kifuszné Csirmaz Csilla

Szecsődi Tamásné

Telefon: 36/568-052/22 mellékPályaválasztási tanácsadás


Feladata: a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.

Munkatársaink:

Forgó Anita

Vezér Tamás

Telefon: 36/568-052/22 mellék

Utoljára frissítve ( 2011 október 20., csütörtök 08:23 )