Társulási ülések

Nyomtat

Rövid beszámolók a Társulási Tanács üléseiről.

(Részletekért kattintson a Bővebben gombra)


2012. április 23.A tanácsülés keretében került sor a 2012/2013. évi kistérségi menetrendi egyeztetésre, melyen részt vettek a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., valamint az Agria Volán képviselői. A jelenlévő polgármesterek megfogalmazták településik közlekedési igényeit, valamint a járat-megszüntetések, -ritkítások, és a hiányos információáramlás miatt tettek észrevételeket.

Ezt követően a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása történt meg. Az előterjesztést előzetesen véleményezte a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, amely az előterjesztés szerinti tartalommal, 360.951 ezer Ft bevétellel; 341.464 ezer Ft kiadással javasolta azt elfogadni. A Tanács a beszámolót egyhangú döntéssel elfogadta.

Az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítása a helyettes szülő személyének változása miatt vált szükségessé.

Az Egyebekben Eged István elnök tájékoztatta a Társulást, hogy az Észak-Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 2012. április 1-jével elnyerte a címbirtokosságot, 2-3 héten belül Pétervására az akkreditációt meg fogja kapni. Mikrovállalkozás és turisztika jogcímen nyílik pályázat júliusban, ősszel pedig a LEADER nyit hasonló jogcímeken, melyről tájékoztatják majd az önkormányzatokat.2012. március 7.A Társulási Tanács a zárszámadáshoz igazodóan módosította a Társulás 2011. évi költségvetését. A Tanács a 2011. évi költségvetését 359.455 ezer forint bevételi- és ugyanennyi kiadási főösszeggel, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

A Társulási Megállapodás módosítása: A 2011. márciusi felülvizsgálat óta bekövetkezett jogszabályi változások a Társulási Megállapodás és az annak mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását indokolják. A módosítási javaslatokat tartalmazó előterjesztést a Tanács egyhangúlag elfogadta, ezt követően a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek is megküldésre került a Megállapodás tervezete.

Alapító Okiratok módosítása:  Szintén jogszabályi változásokból eredően volt szükséges a Munkaszervezet és az „Aranykapu” KHSzK Alapító Okiratának módosítása (gazdálkodási jogkör helyett gazdálkodási besorolás; technikai szakfeladatok törlése; foglalkoztatási jogviszonyt érintő jogszabály változása).2012. február 9.A tanácsülés első napirendi pontja a Társulás és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének megvitatása volt, amely az új államháztartási törvény előírásainak megfelelően elkülönülten tartalmazza a Társulás, és az általa fenntartott költségvetési szervek elemi költségvetését. A Társulás 2012. évi költségvetését 293.759 e Ft bevétellel és 306.559 e Ft költségvetési kiadással fogadta el a Tanács azzal, hogy az úgynevezett költségvetési hiány finanszírozási forrását az előző évek szabad pénzmaradványa adja. Mind a társulási tagdíj, mint az egyes feladatokhoz kapcsolódó intézményi hozzájárulások fajlagos összege változatlan maradt.

A Társulás 2012. évi közbeszerzési tervének megvitatása: a Társulás 2012. évre nem tervez olyan beszerzést, amely közbeszerzési eljárási kötelezettséget keletkeztet.

A Társulási Tanács elfogadta a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokra tett határozati javaslatot, amelyek a Munkaszervezet dolgozói tekintetében a munkakörökre lebontott-, illetve az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását is szolgálják.

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására – TÁMOP 5.4.9-11/1 pályázati konstrukció megvitatása: Az „Aranykapu” KHSZK intézmény tervezett új szakmai programja a szociális alapszolgáltatások minőségi mutatóinak és hatékonyságának növelését, a szolgáltatások hatékonyabb koordinálását és a meglévő szakmai létszám mellett új szolgáltatásokkal való kiegészítését tűzi ki céljául. Ezekre biztosít 100%-os támogatási intenzitású forrást a pályázat, melyet a maximális 35 millió forintra és a maximális 18 hónapos megvalósítási időszakra kíván benyújtani az intézmény. (A pályázat benyújtása – kitöltő program hiányában - határidő hosszabbítást követően sem volt még lehetséges.)

Egyebek

Intézményi térítési díjak rendeletbe foglalása: A Tanács döntése alapján Pétervására Város Önkormányzatának rendeletébe épülnek be a térítési díjak, a Társulási Megállapodás is ennek megfelelően kerül módosításra.

Helyi esélyegyenlőségi program: A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a 2012. november 1-je után kiírandó Uniós pályázatoknál és az államháztartás központi alrendszeréből származó bármely forrás igénybevételéhez már rendelkezni kell esélyegyenlőségi programmal. A Tanács állásfoglalása alapján ennek előkészítését akkor kell megtenni, amikor már lehet látni az elvárásokat ezzel kapcsolatban.2011. december 13.A Társulási Tanács évzáró tanácsülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

A Társulás egyes szabályzatainak felülvizsgálata (Számviteli politika szabályzatai, a Munkaszervezet ügyrendje, Tűzvédelmi szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Munkavédelmi szabályzat): A szabályzatok módosítására jogszabályi változások miatt volt szükség, mely módosításokat a Tanács az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területének bővítése: A két szolgáltatás ellátási területe 2012. január 1-jei hatállyal bővült Bodony és Parádsasvár községekkel.

Egyebek: Átmeneti intézkedések a Társulás 2012. évi költségvetésének jóváhagyásáig:

A Társulás 2012. évi költségvetési koncepciójához igazodva, a költségvetés jóváhagyásáig átmeneti intézkedések meghozatala a folyamatos szakmai munka biztosítása érdekében, melyek személyi intézkedéseket igényelnek az egyes szolgálatok között. Ezek a házi segítségnyújtás és támogató szolgálat között; a pedagógiai szakszolgálaton belül pedagógiai asszisztens további foglalkoztatása; a gyermekjóléti szolgálaton/családsegítő szolgálaton belül az ellátási terület bővüléséből adódóan, valamint 2 családgondozó szülési szabadság alatti helyettesítésére 2 új családgondozó alkalmazása és egy családgondozó szerződésének meghosszabbítása vált szükségessé. Az írásos előterjesztésben megfogalmazott javaslat 2011. évhez képest nem jelent létszámfejlesztést, mindössze szinten tartást.2011. november 30.Az ülésen az alábbiak megvitatására és elfogadására került sor:

A Társulás 2012. évi költségvetési koncepciójának megvitatása: A 2012. évi költségvetés koncepciójának készítése során a Társulási Megállapodásban vállalt kötelező és fakultatív feladatok teljesítése, a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátása, az önállóan működő és gazdálkodó Munkaszervezet hatékony és gazdaságos működtetése, az önálló működő „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ szakmailag és gazdaságilag is hatékony működtetése volt a cél úgy, hogy közben a tagönkormányzatok terhei ne növekedjenek. Ennek megfelelően megfogalmazásra került, hogy sem a társulási tagdíj, sem az intézményi hozzájárulások fajlagos összege nem emelkedik (a lakosságszám csökkenéséből adódóan azonban ez bevétel-kiesést jelent a költségvetési szervek számára). A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátása 2012. január 1-jével kikerült a területfejlesztési törvényből.

„2009-2010. évi Európai Uniós projektek pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásánál” címmel készített belső ellenőrzési jelentéshez készített intézkedési terv megvitatása: A fenti tárgyú, BE-10/2011. számú belső ellenőrzési jelentés megállapításaihoz készített intézkedési tervet a Tanács jóváhagyta.

Állatvédelmi őrszolgálat: Az előző ülésen ismertetett, az állatvédelmi őrszolgálatra vonatkozó társulási megállapodásra vonatkozó javaslathoz kapcsolódóan kidolgozásra kerültek a lakosságarányosan viselt költségek (becslés alapján), azaz mennyi költség jutna a településekre abban az esetben, ha mind a 20 település aláírja a megállapodást. A tagönkormányzatok polgármestereinek javaslata alapján a 2012. évi költségvetés tárgyalásakor visszatérnek e kérdésre a képviselő-testületek.2011. november 15.A Társulási Tanács módosította a Társulás 2011. költségvetését az év közben érkezett pótelőirányzatokkal.

A Társulás elnöke tájékoztatta a Tanácsot a Társulás háromnegyed éves gazdálkodásáról. A tájékoztató tartalmazza a költségvetési előirányzatok időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány/többlet összegének alakulását, valamint a költségvetése teljesülésének alakulását. A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete év közben folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret takarékos gazdálkodással biztosította.

A Tanács elfogadta költségvetési szerveinek 2012. évi belső ellenőrzési tervét, a Munkaszervezetnél a belső kontrollkörnyezet rendszerellenőrzésére, az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központnál a 2011. évi gazdálkodás rendszerellenőrzésre kerül sor. Szintén elfogadásra került az új belső ellenőrzési stratégia.

A Társulás egyes szabályzatainak módosítása, illetve a módosításokra vonatkozó szempontok elfogadása is megtörtént (Alkalmazotti szabályzat, Informatikai és szoftverkezelési szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Ügyrendi szabályzat és Közbeszerzési szabályzat).

A Salgótarjáni kistérség elkészítette megújított területfejlesztési koncepcióját, stratégiai és operatív programját. A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése alapján a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a szomszédos kistérségi területfejlesztési társulásoknak is. A Társulási Tanács, mint Kistérségi Fejlesztési Tanács véleményezte a dokumentumot, az abban foglaltak a Pétervásárai kistérség fejlesztési dokumentumaival nem ellentétesek.2011. augusztus 26.A tanácsülés első napirendi pontja a közfoglalkoztatási mintaprogramról szóló általános tájékoztató volt, melyet a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága megbízásából Suszter Zsolt r. alezredes tartott meg. A tájékoztatón részt vett Horváth László kormánymegbízott, a térség országgyűlési képviselője, valamint a program megvalósításában közreműködő szakigazgatási szervek képviselői.

A Tanács módosította a Társulás 2011. évi költségvetését a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjával, valamint elfogadta a Társulás 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót: a kiadások 54, a bevételek 59 %-on teljesültek. Az előterjesztéseket előzetesen véleményezte Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság és elfogadásra javasolta.

A Tanács úgy határozott, hogy a támogató szolgáltatás további hároméves finanszírozásának elnyerésére pályázatot nyújt be a Nemzeti Erőforrás Miniszter felhívása alapján.

A Tanács módosította a Belső Ellenőrzési Kézikönyvét a jogszabályi változások és az Állami Számvevőszék javaslatai alapján.

Utoljára frissítve ( 2012 május 23., szerda 08:00 )